hotline futataxi

FUTA Taxi app

Điều khoản sử dụng

1. Vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Khi sử dụng dịch vụ của FUTA Taxi app, bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý với các điều khoản sử dụng mà chúng tôi nêu ra ở đây. Nếu không đồng ý với bất cứ điều khoản nào, bạn vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ.

Các điều khoản và điều kiện nêu ở đây (gọi chung là "Thỏa thuận") là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty FUTA Taxi (gọi chung là "Công ty"). Bằng cách sử dụng hoặc nhận bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Công ty (gọi chung là "Dịch vụ"), và tải về, cài đặt hay sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào được Công ty cung cấp với mục đích cho phép bạn sử dụng Dịch vụ (gọi chung là "Phần mềm"), 

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi các điều khoản, điều kiện bên dưới và sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật.

2. Đại diện và bảo đảm

Bằng việc sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ này, bạn xác nhận rằng bạn có đủ năng lực hành vi và nhận thức để tham gia vào thỏa thuận này.

Bằng việc sử dụng FUTA Taxi app, bạn đồng ý rằng:

•    Bạn sẽ chỉ sử dụng các dịch vụ hoặc phần mềm cho các mục đích hợp pháp

•    Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm để làm giả yêu cầu đặt xe.

•    Bạn sẽ không cố gắng làm hư hại Phần mềm theo bất kỳ cách nào.

•    Bạn sẽ không sao chép một phần hoặc tất cả mã lập trình mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.

•    Bạn sẽ chỉ sử dụng Phần mềm và Dịch vụ cho riêng bạn với mục đích đặt dịch vụ của FUTA Taxi.

•    Bạn có trách nhiệm giữ an toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình.

•    Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ giấy tờ tùy thân nào mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp theo qui định của pháp luật hiện hành.

•    Bạn hiểu rõ rằng khi yêu cầu các dịch vụ vận chuyển bằng tin nhắn, thì cách tính phí tiêu chuẩn đối với tin nhắn sẽ được áp dụng.

•    Bạn cũng đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ của bạn sẽ tùy thuộc vào Chính sách Bảo mật của công ty mà có thể được sửa đổi theo từng thời điểm.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Bạn đồng ý và chấp thuận cho Công ty sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và theo phương thức như được xác định dưới đây. Đối với các mục đích của Thỏa Thuận này, "Thông tin cá nhân" có nghĩa là thông tin về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, tín dụng hoặc Các chi tiết về thẻ ghi nợ, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, bất kỳ thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp cho Công ty trong các hình thức đăng ký, mẫu đơn hoặc bất kỳ hình thức tương tự khác và /hoặc bất kỳ thông tin về bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Công ty từ thời gian để thời gian và bao gồm các dữ liệu cá nhân nhạy cảm chẳng hạn như dữ liệu liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hay tín ngưỡng tương tự khác. Việc cung cấp các dữ liệu cá nhân của bạn là tự nguyện. 

Trường hợp bạn không cung cấp hay cung cấp không đầy đủ theo yêu cầu của Công ty có thể dẫn đến việc Công ty không thể xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ một cách đầy đủ hoặc hạn chế quyền tham gia của bạn trong bất kỳ sự kiện, chương trình khuyến mãi, hoạt động, nhóm, các cuộc thi, chương trình khuyến mãi, xử lý bất kỳ nghiệp vụ hoàn lại tiền, giảm giá, quà tặng, giải thưởng tại thời điểm đó và trong tương lai.

Nếu bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi thay đổi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ e-mail, số điện thoại, chi tiết thanh toán của bạn, hoặc nếu bạn muốn hủy bỏ tài khoản của bạn, vui lòng cập nhật thông tin của bạn bằng cách gửi yêu cầu của bạn đến hỗ trợ thông tin liên lạc như được cung cấp trong ứng dụng. Chúng tôi sẽ có phản hồi trong ít nhất trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của sự thay đổi. 

Chậm trễ do bên thứ ba cung cấp dịch vụ Internet

CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SỰ CHẬM TRỄ, LỖI CHUYỂN PHÁT, HAY CÁC THIỆT HẠI KHÁC XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CỦA DỊCH VỤ CUNG CẤP INTERNET CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

4. Thông báo

Công ty có thể thông báo dưới dạng thông báo chung trên Dịch vụ, e-mail đến địa chỉ e-mail được lưu trữ trong thông tin tài khoản của Công ty, hoặc bằng văn bản gửi bằng Thư đảm bảo hoặc gửi trả trước đến địa chỉ của bạn được lưu trữ trong thông tin tài khoản của Công ty. Thông báo đó sẽ được xem đã đưa ra khi kết thúc 48 giờ sau khi được gửi đi hoặc được đăng lên (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hay bưu kiện trả trước) hoặc 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng e-mail).